Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Про списання

Порядок списання майна

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області


1. Це Положення розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року №1314 “Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”.

2. Положення встановлює єдині вимоги до порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), (надалі-Майно).

2.1. Списання інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та запасів здійснюється на підставі акта про списання майна, затвердженого керівником суб’єкта господарювання у відповідності до нормативно-правових актів.

3. У цьому Положенні суб’єктами господарювання є комунальні підприємства, установи, заклади, організації, що засновані на власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (далі - суб’єкти господарювання).

4. Списанню підлягає майно:
а) непридатне для подальшого використання (фізично зношене);
б) морально застаріле;
в) виявлене в результаті інвентаризації як недостача (здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо);
г) пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

5. Дозвіл на списання майна надається в такому порядку:
- первісною (відновлювальною) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 гривень - з дозволу керівника суб’єкта господарювання, на балансі якого перебуває майно;
- первісною (відновлювальною) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 гривень до 10000 гривень - за наказом начальника управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області;
- первісною (відновлювальною) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 10000 гривень - за рішенням сесії обласної Ради чи розпорядженням голови обласної Ради.

6. Для розгляду питання щодо списання майна суб’єкт господарювання, у відповідності до Регламенту обласної Ради, подає такі документи:
- звернення про необхідність списання майна;
- клопотання відповідного галузевого управління обласної державної адміністрації, яке здійснює повноваження з управління суб’єктом господарювання;
- відомість про майно, яке пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;
- акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання;
- відомості про відсутність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтверджуючими документами);
- акт про списання основних засобів (типова форма ОЗ-3);
- акт про списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4);
- копія технічного паспорта (для транспортних засобів);
- висновок (технічний звіт) про непридатність до експлуатації об’єктів нерухомості від спеціалізованих організацій;
- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії підтверджуючих документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;
- відомості про об’єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконаних робіт).
При списанні медичної техніки, оргтехніки, технологічного обладнання, іншого майна, первісною вартістю понад 10 000 грн. додається письмовий висновок про непридатність (недоцільність проведення ремонту) від організації, що має відповідну ліцензію.

7. Рішення про надання згоди на списання майна оформляється у вигляді розпорядчого акта, а про відмову в наданні такої згоди у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:
- майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 5 цього Положення;
- орган управління майном визначив інші шляхи його використання;
- суб’єкт господарювання подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
- відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

8. Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом керівника суб’єкта господарювання утворюється комісія у складі:
- керівника або його заступника (голова комісії);
- головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження майна;
- працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних та інших служб суб’єкта господарювання;
При списанні об’єктів незавершеного будівництва - представника галузевого управління облдержадміністрації, яке здійснює повноваження з управління суб’єктом господарювання, замовника (особи, що здійснює технічний нагляд).
До складу комісії можуть входити інші посадові особи.

9. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом відповідної державної інспекції (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників, механізмів тощо) суб’єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта.

10. Комісія:
а) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;
в) встановлює конкретні причини списання майна (фізичне зношення, моральне старіння, порушення нормальних умов експлуатації, пошкодження внаслідок аварії, стихійного лиха, тощо);
г) встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо таке є);
д) визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів від списання майна і проводить їх оцінку;
е) здійснює контроль за вилученням із списаного майна придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу і контролює здачу на відповідний склад ;
є) складає відповідно до законодавства акти на списання за встановленою типовою формою.
У разі, коли обладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

11. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:
а) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
б) акт на списання майна;
в) акт технічного стану майна, довільної форми;
г) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
Протокол підписується всіма членами комісії, які несуть відповідальність за зміст та достовірність наведених у протоколі даних. Члени комісії, які мають зауваження до протоколу засідання комісії, надають письмові обґрунтування щодо цих зауважень чи незгоди з протоколом.
В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата ведення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.
В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.
У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.
Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб’єкта господарювання.

12. Списання з балансу суб’єкта господарювання майна (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на нього, не може бути здійснено.

13. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

14. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого майна, які придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, що займається збором такої сировини.

15. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

16. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збиранням та первинною обробкою брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатного для подальшого використання деталей.

17. Збитки від ліквідації неповністю амортизованого майна відносяться на результати господарської діяльності підприємств, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.

18. Посадові особи, які не вжили необхідних заходів для належного забезпечення утримання та збереження майна, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Визначення та відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” та постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року №116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.

19. Керівник суб’єкта господарювання та члени комісії забезпечують, згідно із законодавством, подання органу управління майном достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

20. Керівник суб’єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна, відповідно до цього Положення.


Заступник голови обласної Ради –
заступник керівника виконавчого
апарату (керуючий справами) С.НЕШИК

banner 240x200px
Контакти
21100, м.Вінниця,
Хмельницьке шосе, буд.7
Тел. (0432) 66-11-17
Тел. (0432) 66-04-32
Тел. (0432) 66-14-08
Факс (0432) 66-06-27
Бухгалтерія (0432) 66-02-10
E-mail: uskv@ukr.net